Leidraad informeel vooroverleg omgevingsvergunning

handreiking vooroverleg omgevingsvergunning
handreiking vooroverleg omgevingsvergunning 2

De Vlaamse overheid stelde onlangs de "Handreiking Vooroverleg" voor. Concreet biedt het document een leidraad om de dialoog die vooraf gaat aan een omgevingsvergunningsprocedure optimaal te laten verlopen. De Vlaamse overheid stelde het document op in samenwerking met de lokale besturen en actoren uit de bouwsector.

"De voorbije jaren hebben we sterk geïnvesteerd in snellere en eenvoudigere procedures voor de bouwsector. In Vlaanderen staan we immers voor gigantische uitdagingen: verdichting in de kernen, de nood aan extra woningen, meer groenblauw en minder verharding in onze kernen. Om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle projecten sneller doorgang vinden, is het belangrijk om te investeren in vooroverleg. Door de expertise van de vergunningaanvrager en de lokale overheid samen te brengen, ontstaan projecten die vlot inspelen op die uitdagingen op de meest geschikte locaties"

Minister van Omgeving Zuhal Demir

Het informeel vooroverleg gaat vooraf aan de eigenlijke administratieve omgevingsvergunningsprocedure. Het is een reeks van open gesprekken, waarbij de visie van alle betrokkenen over een vergunningsplichtig project afgetoetst wordt. Een goed informeel vooroverleg leidt tot een vlottere vergunning en een beter project.

Maar hoe pak je zo'n informeel vooroverleg als vergunningverlenende overheid of als initiatiefnemer van een project best aan? Hiervoor biedt de "Handreiking Vooroverleg" de nodige "bouwstenen" of elementen aan:

  • Bepaal of een vooroverleg nuttig is: sommige steden werken met objectieve criteria; een voorwaarde opdat een vooroverleg nuttig zou kunnen zijn, is natuurlijk dat er nog marge is voor de concrete invulling van het project.
  • Bereid het vooroverleg goed voor: dat geldt uiteraard voor alle partijen; hierbij kan gedacht worden aan een uitgewerkt voorstel, een omgevingsanalyse, een toetsing aan de geldende regelgeving,…
  • Stel informatie ter beschikking: hier is een belangrijke taak weggelegd voor de verschillende overheden: door alle relevante en geldende stedenbouwkundige informatie, liefst online, ter beschikking te stellen, wordt de voorbereiding van het vooroverleg een stuk makkelijker.
  • Win verschillende standpunten en perspectieven in: hierin komen thema's aan bod zoals mobiliteit, lokale economie, de toegankelijkheid,…
  • Formaliseer afspraken: hoewel het vooroverleg geen garantie biedt op het bekomen van een vergunning, is het aan te bevelen dat de deelnemende partijen het overleg documenteren in verslagen; op die manier blijven de standpunten ook bij personeelswissels,… bewaard.
  • Breng de juiste expertise rond de tafel: de regelgeving wordt steeds complexer en de kwaliteitseisen hoger; alle partijen hebben er baat bij om waar nodig de juiste experten te laten deelnemen aan het vooroverleg.
  • Leg stedenbouwkundige lasten en voorwaarden op: wanneer de gemeente een beleid heeft omtrent stedenbouwkundige lasten dan moet ze hier zo transparant mogelijk over communiceren tijdens het vooroverleg. Op die manier kunnen die lasten al tijdens het vooroverleg in het project opgenomen worden.
  • Stem af met college van burgemeester en schepenen: politieke mandatarissen dragen een politieke verantwoordelijkheid bij het uitstippelen van een (ruimtelijk) beleid. Een afstemming met hen tijdens het vooroverleg is dan ook aangewezen.
  • Stem af met gemeentelijke adviesraden: het is aan de gemeente om zelf te bepalen voor welk type project ze een kwaliteitskamer, GECORO of een andere gemeentelijke adviesraad in het vooroverleg wenst te betrekken.
  • Betrek omwonenden en burgers: het betrekken van burgers in het vooroverleg door bijvoorbeeld het organiseren van een infoavond, kan het aantal bezwaren tijdens de formele vergunningsprocedure verminderen.

De volledige "Handreiking vooroverleg" kan je downloaden op volgende webpagina: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/handreiking-vooroverleg

"Er komen tegen 2040 zo’n 300.000 huishoudens bij. Betaalbare, duurzame en kwalitatieve woningen kunnen enkel als ook het aanbod uitbreidt. Om dat te bereiken is een grondig vooroverleg tussen lokale besturen en spelers in de bouwsector cruciaal. Een sterke lokale overheid zorgt uiteindelijk voor sterke dossiers, meer efficiëntie en een vlottere samenwerking met andere spelers, zoals de bouwsector. Vanuit Vlaanderen reiken we hier de nodige tools aan om lokale spelers te versterken in dit proces."

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....