De Mobiscore kreeg een update

nieuwe mobiscore online

De Mobiscore werd in 2019 door het Departement Omgeving gelanceerd. Het is een sensibiliserend instrument dat aangeeft hoe makkelijk belangrijke voorzieningen op een milieuvriendelijke manier (te voet of met de fiets) bereikbaar zijn.

Die belangrijke voorzieningen zijn onderverdeeld in vijf thema's:

  • winkels en horeca,
  • dokters en ziekenhuizen,
  • kinderopvang en scholen,
  • sport- en cultuurinfrastructuur en
  • openbaar vervoer.

De Mobiscore is een relatieve score die een vergelijking maakt met alle andere bewoonde locaties in Vlaanderen. Hoe hoger de score voor een bepaalde locatie, hoe beter de belangrijke voorzieningen vanop die locatie op een duurzame manier bereikbaar zijn. Er is één overkoepelende Mobiscore (tussen 0 en 10) die alle thema's in rekening neemt maar per onderdeel is er ook een deelscore beschikbaar (zeer goed, goed, redelijk, slecht, zeer slecht).

Ben je op zoek naar een nieuwe woonst waar je zelden of nooit de wagen nodig hebt, dan is de Mobiscore dus een handig instrument.

Actualisatie van gegevens

De nieuwe Mobiscore maakt gebruik van de laatst beschikbare data over voorzieningen en knooppuntwaarden op basis van een actualisatie van de kaartlagen die het resultaat waren van de onderzoeksstudie  "Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen’". Ook wat het gebruik van vervoersmiddelen betreft, baseert de nieuwe Mobiscore zich op recentere informatie uit het "Onderzoek 5.4 Verplaatsingsgedrag van Departement MOW".

Aangepaste methodiek berekening Mobiscore

Initieel werd voor de berekening van de Mobiscore enkel rekening gehouden met de A-lijnen van De Lijn. Dat zijn buslijnen met een hoge frequentie. In de herwerkte Mobiscore is het opgenomen aanbod uitgebreid tot alle bussen met een frequentie van zo’n 30 minuten (+/- 5 minuten). Hiermee komt men tegemoet aan de kritiek dat de vorige versie van de Mobiscore te weinig het volledige openbaar vervoer in rekening bracht.

Zoals eerder aangehaald is de Mobiscore een relatieve score die iets zegt over de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen vanuit een locatie. Om geen appelen met peren te vergelijken worden in de berekening nu enkel locaties meegenomen waar er effectief bewoning is.

Er werd geopteerd om 90% van de bewoonde 1ha-cellen een Mobiscore van minimum 5/10 te geven (voor een gemiddelde milieukost van 140 eurocent/dag). Dat zorgt enerzijds voor een "rechtvaardiger" gevoel (en dus een groter maatschappelijk draagvlak) en anderzijds voor een voldoende groot sensibiliserend effect. Eén van de gevolgen is dat de locaties die bij de oorspronkelijke berekening een score tussen 4 en 5 kregen, nu meer worden uitgesplitst tussen 4 en 6 op tien. Die aanpassing zorgt ervoor dat de woonkernen beter en meer gedifferentieerd tot uiting komen in de nieuwe geoptimaliseerde Mobiscore.

Ook werden er binnen de thema’s een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo worden "Provinciale domeinen en natuurgebieden met bezoekerscentrum" nu samengenomen met "toegankelijk groen". Hetzelfde gebeurde met "Schouwburgen en concertzalen" en "cultuurcentra". Voor kledingwinkels wordt niet langer enkel de afstand tot die ene dichtstbijzijnde kledingwinkel in rekening gebracht, maar wel de gewogen afstand van de vier dichtstbijzijnde kledingwinkels.

Elk van de thema´s heeft een deelscore van "zeer goed, goed, redelijk, slecht tot zeer slecht". Sinds de actualisering van de Mobiscore houden de deelscores ook rekening met de werkelijke spreiding van voorzieningen binnen hun thema. Belangrijke haltes van openbaar vervoer liggen bijvoorbeeld eerder op verbindingswegen. Dit maakt dat er over heel Vlaanderen een grotere variatie is in afstand tot openbaar vervoer.  Het onderwijsaanbod is meer gelijkmatig verspreid, en scoort dus over het algemeen hoger in Vlaanderen. Zo worden de deelscores accurater weergegeven.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....