Sinds 11 oktober 2013 moet iedereen die zelf of als tussenpersoon een goed verkoopt of verhuurt voor meer dan 9 jaar, melden of het goed:

  1. in een mogelijk overstromingsgebied of effectief overstromingsgebied  ligt (te verifiëren via het geoloket “watertoets en overstromingskaarten”)
  • mogelijk overstromingsgebied: overstroming enkel in uitzonderlijke omstandigheden,
  • effectief overstromingsgebied: gebieden die recent nog onder water liepen of waarvan modellen aangeven dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt.
  1. in een afgebakend overstromingsgebied  of in een afgebakende oeverzone ligt (te verifiëren via geoloket “recht van voorkoop”).
  • een afgebakend overstromingsgebied: gebied afgebakend door de waterbeheerder waarin hij kan ingrijpen om bv wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen door tijdelijk een gebied te laten overstromen; er gelden ook  bijzondere rechten voor de waterbeheerder zoals een voorkooprecht,
  • een afgebakende oeverzone: ook hier kan de waterbeheerder bv beslissen om ingrepen zoals de verbreding van de oeverzone uit te voeren en er gelden gebruiksbeperkingen.
Bij afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones gaat het meestal om agrarische of natuurgebieden. Mogelijke of effectieve overstromingsgebieden hebben meestal betrekking op bouwgronden.

Die informatie moet niet enkel opgenomen worden in alle onderhandse en authentieke akten maar ook in de publiciteit omtrent het bewuste vastgoed.

Er bestaan zeer specifieke richtlijnen voor publiciteit maar in nagenoeg alle gevallen (zoekertjes op immoweb, advertenties in kranten,...) is men verplicht om voor de mogelijke of effectieve overstromingsgebieden volgend symbool op te nemen:

Als koper/huurder kan je dan best even via het geoloket watertoets en overstromingskaarten nagaan of het een mogelijk overstromingsgebied of eerder een effectief overstromingsgebied betreft.  Weet dat er dan vaak ook specifieke bouwverplichtingen of –beperkingen gelden.

Niet verwarren met risicozones voor overstromingen

Hogervermelde overstromingsgebieden mag je niet verwarren met de zgn. risicozones voor overstromingen. Risicozones voor overstromingen zijn bepaald door de Federale Overheid in het kader van de natuurrampenverzekering. Het gaat hier om zones waar de kans op overstromingen zeer reëel is. Deze risicozones zijn dan ook een stuk kleiner dan de hogergenoemde overstromingsgevoelige gebieden.

Wie woont in zo’n risicozone zal een hogere verzekeringspremie betalen. Wie na 23/09/2008 in zo’n risicozone bouwde kan zelfs een verzekering geweigerd worden. In dat geval vervalt ook het recht op tussenkomst van het rampenfonds. Die risicozones zijn dus absoluut te mijden. Bij een verkoop of verhuur van een onroerend goed in zo’n risicozone voor overstromingen geld al lang een informatieplicht voor de notaris, de architect, de verkoper/verhuurder in geval van een transactie. Een vermelding van die risicozone is echter niet verplicht in de publiciteit over het onroerend goed. Aangezien een risicozone voor overstroming uiteraard ook een overstromingsgevoelig gebied is, zal die informatie vanaf nu -weliswaar onrechtstreeks- wel in de publiciteit terug te vinden zijn.