Een duurzame bouwsector op basis van relevante gegevens

BMP-PMC

De federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP-PMC) verenigt als overkoepelende organisatie de meeste betrokken sectorfederaties uit de bouwsector. Ze vertegenwoordigt een 600-tal producenten in de drie Gewesten, waarvan bijna 2/3 kmo’s. Het gaat om bouwfabrikanten die hier in België een productiefaciliteit hebben. Samen stellen die meer dan 30,000 mensen tewerk en realiseren ze een omzet van bijna 11 miljard euro. Bovendien zijn ze sterk exportgericht. Ze dragen bij aan het positieve saldo van de Belgische handelsbalans met bijna 60% van hun geconsolideerde omzet.

Pleitbezorger voor een duurzame economie

BMP-PMC pleit voor een duurzame bouwsector waar iedereen beter van wordt. Vanuit klimaatoogpunt is het van uitermate groot belang dat ons sterk verouderd Belgisch woningpark aangepakt wordt. Het gebouwenpark vertegenwoordigt immers tot 40% van ons primair energieverbruik. Er moet dus gewerkt worden aan een energiezuinig en kwalitatief gebouwenpark. Anderzijds mag dit niet leiden tot een normeringswedloop waarbij kwalitatieve woningen het voorrecht worden van een selecte groep bouwheren. Een zinvol duurzaamheidsbeleid houdt met andere woorden ook rekening met de sociaaleconomische realiteit.

BMP-PMC gelooft ook sterk in het hefboomeffect van een sterke bouwsector. Wanneer een maatregel er in zou slagen om bijvoorbeeld de renovatiegraad te verhogen dan komt dit niet enkel het klimaat ten goede maar ook de economische activiteit: als één van de belangrijkste economische sectoren zorgt een sterk draaiende bouwsector voor heel wat extra overheidsinkomsten (BTW, sociale bijdragen,…).

Een langetermijnvisie gebaseerd op cijfers

Zoals uit het memorandum van BMP-PMC blijkt, zet BMP-PMC zich in voor een duurzame en economisch gezonde bouwsector. Met dat memorandum onder de arm bezocht het BMP heel wat beleidsvoerders over alle bestuursniveaus heen. Een eerste belangrijke vaststelling was dat door de regionalisering heel wat statistische informatie niet langer, onvolledig of verspreid beschikbaar is. Gegevens en duidelijke analyses zijn echter een noodzaak om een zinvol duurzaamheidsbeleid op lange termijn te voeren. Daarom nam BMP-PMC al enkele initiatieven om universiteiten en organisaties samen te brengen om de beschikbare data in kaart te brengen en te analyseren.

In de toekomst wil BMP-PMC die voortrekkersrol blijven spelen zodat alle relevante informatie over de Belgische bouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd kan worden. Door die informatie publiek ter beschikking te stellen zullen overheden maar ook andere stakeholders in de bouw beslissingen kunnen nemen die gebaseerd zijn op data.

BMP-PMC event

Op dinsdag 23 oktober organiseert BMP-PMC een event waarin volgende topics aan bod zullen komen:

  • Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester : Kwaliteit en Duurzaamheid in de bouw: de Vlaams Bouwmeester licht zijn visie toe rond duurzaamheid en de rol die de bouwsector en de bouwproducenten hierin kunnen spelen.
  • Christophe Sykes, Construction Products EuropeSmart CE marking : de Smart CE markering van bouwproducten transformeert de oude prestatieverklaring (DoP) van ongestructureerde (vrije tekst pdf) naar een gestructureerde verklaring (xml formaat); het moet de uitwisselbaarheid en de integratie in softwaretoepassingen voor BIM e.d. mogelijk maken.
  • Carlos De Wolf, advocaat : Het nieuw duurzaam economisch model en de daaraan gebonden juridische uitdagingen: hoe zullen duurzaamheidsvereisten –in een niet eens zo verre toekomst- een rol spelen in gunningsprocedures?
  • Tomas De Keyser, Departement Studiën, Nationale Bank van België : De economische vooruitzichten van de Belgische bouwsector.

Datum: dinsdag 23 oktober 2018 om 12u
Plaats: Business Faculty, Sint-Lendriksborre 6 – 1120 Brussel (gratis parking) (nabij het Militair Hospitaal in Neder-over-Hembeek ; uitrit 6 op de Brusselse Ring, na het Militair Hospitaal, links inslaan ter hoogte van ‘securitas’
Deelnemersbijdrage: € 155 (excl BTW) (gratis voor vertegenwoordigers van openbare diensten)
Inschrijvingen: per email met factuurgegevens voor de deelnemersbijdrage via het aanvraagformulier

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email