Aanpassing regels invordering schulden bij particulieren

geen kosten eerste aanmaning

Vanaf 1 september 2023 gelden er nieuwe regels voor het invorderen van schulden bij particulieren. Dat is dus ook van belang voor bouwprofessionals die achter onbetaalde facturen aangaan.

Geen kosten bij eerste aanmaning

Voor de eerste aanmaning mag je nooit meer nalatigheidsinteresten of schadevergoeding aanrekenen. Je mag pas verwijlinteresten en/of een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen vanaf 14 dagen na de eerste aanmaning. In die 14 dagen krijgt de consument de tijd krijgen om de factuur na te kijken en te betalen.

De eerste aanmaning moet dan ook duidelijk zijn en minstens volgende elementen bevatten:

  • het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat wordt geëist bij niet-betaling,
  • de naam of benaming, het ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is,
  • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld,
  • de termijn waarbinnen de schuldvordering moet terugbetaald worden (minstens 14 kalenderdagen dus) vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd.

Plafonnering verwijlinteresten en forfaitaire schadebedingen

Pas na de eerste gratis herinnering en de 14 dagen bedenktijd mag je de consument kosten aanrekenen op voorwaarde dat je die vooraf afgesproken hebt met de consument. Het is dus van belang dat je een schadebeding (forfaitaire vergoeding en/of verwijlinteresten) in je factuurvoorwaarden en/of algemene voorwaarden expliciet vermeldt. Maar ook aan die schadebedingen stelt de wetgever nu limieten voor facturen aan consumenten.

De verwijlintresten mogen niet meer bedragen dan de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten. De forfaitaire vergoedingen worden geplafonneerd als volgt:

  • voor een openstaand saldo tot 150,00 EUR: 20,00 EUR,
  • voor een openstaand saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR + 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR,
  • voor een openstaand saldo vanaf 500,01 EUR: 65,00 EUR + 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

Zorg er dus voor dat je tijdig de inhoud van je betalingsherinneringen en je schadebeding in je facturen en/of algemene voorwaarden in overeenstemming brengt met de nieuwe wetgeving want anders hoeft de consument helemaal geen vergoeding of interesten te betalen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....