Aanpassing watertoetsprocedure en informatieverplichting

watertoets perceel p score
overstromingssymbool

Via het instrument van de watertoets beoordeelt de bevoegde overheid de impact van de aanvraag, het plan of programma op het watersysteem en hoe significant schadelijke effecten kunnen voorkomen, beperkt of gecompenseerd worden. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. Wanneer en aan welke instantie de vergunningverlenende overheid advies moet vragen, wordt bepaald in het Watertoetsbesluit (art. 3) en de kaart van (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelige gebieden in bijlage 1 van dat besluit.

De huidige watertoets baseert zich op de kaart met mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden. Omdat die begrippen voor veel onduidelijkheid zorgden zal van de opdeling in "effectief" en "mogelijk" overstromingsgevoelige gebied afgestapt worden.

Risico opgesplitst per overstromingsbron

In plaats van 1 kaart die aangeeft of een gebied mogelijk overstromingsgevoelig of effectief overstromingsgevoelig is, komen er drie kaarten waar per overstromingsbron het risico op overstromingen aangegeven zal worden:

 • overstromingen vanuit de zee als gevolg van stormopzet,
 • pluviale overstromingen als gevolg van lokale intense neerslag en
 • fluviale overstromingen als gevolg van rivieroverstromingen.

Op elk van die kaarten worden vier risicoklassen aangegeven voor overstroming. Nieuw daarbij is dat niet alleen rekening gehouden wordt met het risico in het huidige klimaat maar ook met het risico volgens de 2050 klimaatprojectie:

 • klasse A: geen overstroming gemodelleerd;
 • klasse B: kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050;
 • klasse C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat;
 • klasse D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat.

Een aparte score voor percelen en gebouwen

Ook nieuw is het feit dat het overstromingsrisico voor gebouw en perceel een aparte score krijgen: de G-score en de P-score. De G-score geeft de ligging in overstromingsgevoelig gebied van elk gebouw groter dan 25 m² weer. De P-score geeft de ligging in overstromingsgevoelig gebied van een perceel weer. Dat gebeurt eveneens aan de hand van hogervermelde vier klassen A, B, C en D.

Hoe wordt de P-score voor een perceel berekend?

 1. Lokaliseer het perceel op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden vanuit zee. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die op het perceel voorkomt.
 2. Lokaliseer het perceel op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden pluviaal. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die op het perceel voorkomt.
 3. Lokaliseer het perceel op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden fluviaal. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die op het perceel voorkomt.
 4. De P-score wordt bepaald als de hoogste score berekend in vorige 3 punten.

Hoe wordt de G-score berekend?

 1. Teken rond het gebouw een bufferzone van één meter.
 2. Lokaliseer het gebouw op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden vanuit zee. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die binnen de omtrek van de bufferzone voorkomt.
 3. Lokaliseer het gebouw op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden pluviaal. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die binnen de omtrek van de bufferzone voorkomt.
 4. Lokaliseer het gebouw op de kaart met afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden fluviaal. Noteer de hoogste klasse (D hoger dan A) die binnen de omtrek van de bufferzone voorkomt.
 5. De G-score wordt bepaald als de hoogste score berekend in vorige 3 punten.

Naast de drie hogervermelde kaarten opgesplitst per overstromingsbron, komt er een "advieskaart watertoets", die ondubbelzinnig aangeeft voor welke percelen er advies moet gevraagd worden in het kader van ruimtelijke plannen en vergunningen.

De kaarten zijn ondersteunend en informatief voor de watertoets. Wat dus niet verandert, is dat het nog altijd de plannende of vergunningverlenende overheid is die finaal beslist over de watertoets.

Aanpassing informatieverplichting

De informatie over de overstromingsgevoeligheid moet in het kader van de informatieplicht opgenomen worden in verkoopakten en publiciteit met betrekking tot verkoop van onroerend goed. Ook hier zal niet langer gesproken worden over mogelijke en effectief overstromingsgevoelige gebieden maar zal steeds de P- en G-score getoond moeten worden. Als het perceel of het gebouw onderhevig is aan de middelgrote kans op overstromingen (klasse D) moet daarnaast het overstromingssymbool worden getoond. Wanneer enkel het perceel in een zone met middelgrote kans op overstromingen ligt, moet het overstromingssymbool voor het perceel worden getoond. Valt ook het gebouw in een zone met middelgrote kans op overstromingen, dan wordt het gebouwensymbool gepubliceerd.

De nieuwe watertoets en de informatieplicht treden in werking vanaf 1 januari 2023.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....