Nieuwe Vlaamse regelgeving rond lozen werfwater

bronbemaling station leuven

De Vlaamse regering heeft een nieuwe regelgeving klaar met betrekking tot het lozen van werfwater. Bij bouwprojecten is een tijdelijke bemaling vaak nodig om het grondwaterpeil te verlagen. Nu blijkt dat in de praktijk in 90% van de gevallen dat opgepompte grondwater gewoon geloosd wordt in de riolering. Dat is bijzonder jammer, zeker als je weet dat Vlaanderen kampt met nijpende waterschaarste. Als regio heeft Vlaanderen de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen.

Lozen in de riool enkel als het niet anders kan

Door een aanpassing van de Vlaamse regelgeving zal het lozen van water van een bronbemaling in de riool enkel nog als laatste optie gekozen mogen worden. Volgende regels zullen dan gerespecteerd moeten worden:

  1. Beperken: Als een tijdelijke bemaling nodig is om werken uit te kunnen voeren of om nutsvoorzieningen aan te leggen, dan zal het onttrokken volume bemalingswater eerst en vooral maximaal beperkt worden. Dat kan bijvoorbeeld door peilgestuurde bemalingen of door een beperking van de duur van de bemaling.
  2. Infiltreren: In het ideale geval wordt het water dat toch opgepompt is, terug in de grond gebracht via retourputten, infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten op of naast de bouwwerf. Maar ook als dat praktisch of technisch niet kan, zal het niet zomaar toegelaten zijn om het water zomaar te lozen in de riolering.
  3. Hergebruik: Lukt infiltreren om praktische of technische redenen niet, dan moet er ingezet worden op hergebruik van het bemalingswater voor zover er geen indicaties zijn dat het bemalingswater potentieel verontreinigd is. De aannemer kan dan zelf gebruik maken van het water, maar kan daarvoor ook aftappunten inrichten. Gemeentelijke groendiensten, buurtbewoners of landbouwers kunnen dan van het water gebruik maken. Zo gaat het bemalingswater niet langer verloren en wordt er flink wat drinkwater of grondwater uitgespaard.
  4. Afleiden naar oppervlaktewater/hemelwaterafvoer: blijkt ook hergebruik niet mogelijk, dan moet het bemalingswater afgeleid worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering aanwezig is, naar de hemelwaterafvoer.

Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld door het veroorzaken van wateroverlast voor derden, mag er geloosd worden in de openbare riolering. Wanneer er een oppervlaktewater of hemelwaterafvoer is op minder dan 200 meter van de werf, dan zal lozen in de riolering verboden zijn.

De Vlaamse regering gaf haar princiepsakkoord voor de nieuwe regelgeving die nu voorgelegd wordt voor advies aan de verschillende adviesinstanties.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....