Sinds 1 juni 2020 is het nieuwe AREI van kracht. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en het bevat de voornaamste algemene wettelijke voorschriften waaraan Belgisch elektrisch materieel en elektrische installaties moeten voldoen.

Het vorige AREI was van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Dat vorige AREI was om een aantal redenen aan herziening toe:

  • het vorige AREI blonk niet uit in leesbaarheid. Dat heeft te maken met het feit dat het AREI op zich een erg breed toepassingsgebied heeft dat alle types elektrische installaties dekt maar ook met het feit dat het vorige AREI gestructureerd was per type van probleem en niet per soort installatie.
  • door de structuur per probleemtype was het altijd een huzarenstuk om bij het vorige AREI de wetgeving met betrekking tot een bepaald type installatie aan te passen: er kwamen altijd heel wat beroepsgroepen bij kijken en meer dan eens was het moeilijk om een consensus over aanpassingen aan de wet te bereiken. Dat bemoeilijkte trouwens ook de aanpassing van de Belgische wetgeving aan de Europese normen.

Het nieuwe AREI is gestructureerd volgens 3 boeken:

  • Boek 1: dit boek betreft de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning,
  • Boek 2: dit boek handelt over de elektrische installaties op hoogspanning,
  • Boek 3: dit boek betreft de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

De drie boeken zijn van kracht sinds 1 juni 2020. Sinds die datum moeten controles van een elektrische installatie door een erkend organisme volgens de voorschriften van één van de drie boeken uitgevoerd worden.

Het nieuwe AREI is nu ook van toepassing op zowel de nieuwe als de bestaande elektrische installaties. Het deel 8 van elk boek betreft de bestaande installaties waarop het nieuwe AREI van toepassing is en bevat de afwijkende voorschriften die van toepassing zijn voor die bestaande installaties.

Alle boeken van het AREI en bijhorende nota's zijn online beschikbaar via de site van de FOD Economie.