Gebouwen en woningen zijn in Vlaanderen na mobiliteit de grootste bron van broeikasgassen. Het terugdringen van de uitstoot van gebouwen en woningen is dan ook een belangrijke hefboom voor de overheid voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om dat te realiseren volgt de Vlaamse overheid een aanscherpingspad voor het energiepeil (E-peil) en het schilpeil (S-peil). Op dit ogenblik bedraagt het maximaal toegelaten E-peil voor woningen E40 en het maximaal toegelaten S-peil voor woningen bedraagt S31.

Vanaf 2021 verstrengt het E-peil tot E30 en ook het S-peil zou verder verstrengen tot S28. In de commissie Energie van het Vlaams Parlement werd onlangs de vraag gesteld aan de kersverse minister van Energie Zuhal Demir of het S-peil binnen een jaar effectief zal zakken naar S28. Haar voorganger Bart Tommelein had immers beloofd om een verdere daling van het S-peil pas door te voeren na een studie over de haalbaarheid en de gevolgen van zo'n verdere aanscherping van het S-peil. Binnen de bouwsector leeft er grote bezorgdheid over de impact van zo'n verdere verstrenging. Volgens Bouwunie zouden nieuwbouwwoningen bij een verdere verstrenging van het S-peil zo'n 5 à 10% duurder uitvallen.

“Vanaf 2021 wil Vlaanderen dit S-peil nog strenger te maken. Het wordt voor bepaalde vrijstaande huizen zeer moeilijk om deze isolatienorm te halen. Uit onze bevraging blijkt dat door die strengere normen bouwen ook duurder zal worden. Mensen worden verplicht om hun budget te spenderen aan dikkere spouwisolatie, driedubbele beglazing en dubbele dakisolatie. Hierdoor houden ze minder budget over om te investeren in bijvoorbeeld systemen voor hernieuwbare energie, wat vaak meer efficiënte kan opleveren dan enkele centimeters extra isolatie. Zo zullen bouwers hierdoor eerder voor een klassieke condensatieketel kiezen dan voor een zuinige warmtepomp en krijgt het S-peil een averechts effect.”

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Bouwunie.

Voorlopige analyse bevestigt haalbaarheid S28

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) analyseerde intussen al een aantal dossiers van woningen die nu reeds een E-peil van E30 halen en stelde vast dat voor een groot aantal van die woningen nu reeds het S-peil van S28 gehaald wordt. Uit die beperkte analyse concludeerde het VEA eveneens dat enkel vrijstaande woningen en een beperkt aantal types halfopen woningen specifieke maatregelen (bijkomende zonnewering, betere beglazing, meer spouwisolatie,…) zal moeten toepassen om S28 te halen. Bij slechts één onderzochte woning was het onmogelijk om zonder aanpassing van het ontwerp een S-peil van S28 te halen. Het ging daarbij om een relatief grote vrijstaande woning met een zeer groot glasoppervlak.

Voorlopig zijn er dus geen aanwijzingen dat S28 niet haalbaar zou zijn. Het VEA zal de opgestarte analyses verder zetten, zodat tegen begin 2020 de haalbaarheid en wenselijkheid van een verdere verstrenging van het S-peil geëvalueerd en politiek beslist kan worden. De vraag die naast de haalbaarheid beantwoord moet worden is immers of de winst op het vlak van energiezuinigheid en energie-efficiëntie opweegt tegen de extra bouwkosten die daarmee gepaard gaan.