Voor de berekening van het E-peil gebruikt de EPB-verslaggever de EPB software. In die software heeft de verslaggever vaak de keuze om te werken met standaardwaarden of met detailwaarden die voortkomen uit de specifieke materialen, toestellen of systemen die in het gebouw werden toegepast.

In dat laatste geval zullen de detailberekeningen vaak leiden tot een beter E-peil. Wanneer bij oplevering bepaalde constructiedelen of technieken onvoldoende gestaafd kunnen worden, dan zal de verslaggever voor de EPB-aangifte toch rekenen met de slechtere standaardwaarden of waarden bij ontstentenis. Dat kan de bouwheer –ondanks een hoge investeringskost- dus heel wat E-peil punten kosten of zelfs een boete voor laattijdig indienen of voor het overschrijden van het maximale E-peil.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Het is de aangifteplichtige –dat is meestal de bouwheer- die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken en het bezorgen ervan aan de EPB-verslaggever. Architecten, aannemers en installateurs zijn volgens het recente Energiedecreet verplicht om op eerste verzoek de correcte technische EPB-info aan de aangifteplichtige te bezorgen.

De architect dient zeker het ontwerpplan en later het asbuilt plan met alle werkelijk gebruikte materialen en technieken aan te leveren. Ook werfverslagen, vorderingsstaten en de uitvoeringsdetails van de bouwknopen volgens methode B worden door de architect aangeleverd voor het EPB-stavingsdossier.

Aannemers en installateurs dienen bijzondere aandacht te besteden aan hun facturen. Zorg dat de factuur 1) correct is (bv gebruik van de juiste adresgegevens of het kadastrale nummer) en 2) verwijst naar een bijlage, gedateerd op dezelfde datum als de factuur, met alle nodige EPB details over het gefactureerde onderdeel. Het Overlegplatform voor Energiedeskundigen stelde 22 voorbeeldfiches op waarop je als aannemer of installateur terugvindt welke EPB-info in de bijlage van de facturen terug te vinden moet zijn opdat de factuur als geldig stavingsstuk aanvaard zou worden door de EPB-verslaggever. Ook foto's kunnen in combinatie met andere documenten gebruikt worden om EPB-maatregelen te staven. Let dan wel op dat de foto's duidelijk laten zien over welk product het gaat en dat het product wel degelijk op die specifieke werf toegepast werd.