Wanneer je als particulier te maken krijgt met een lekkende stookolietank of gasolietank, dan zal je binnenkort voor de sanering van de bodemverontreiniging kunnen aankloppen bij het Belgisch Stookoliefonds. Het fonds dat vermoedelijk de naam "Premaz" zal krijgen, wordt gefinancierd met de overschotten van BOFAS, het fonds dat tot nu toe diende voor de sanering van tankstations.

De oprichting van zo'n strookolietankfonds was hoognodig want de sanering van zo'n stookolieverontreiniging is voor de meeste particulieren onbetaalbaar. Na de start van het fonds zal er een aanmeldingsperiode van drie jaar zijn, waarbinnen je een aanvraag tot tegemoetkoming zal kunnen indienen. Je zal enkel een tussenkomst kunnen vragen voor een gasolietank die gebruikt werd of wordt in het kader van de verwarming van gebouwen.

Belangrijke financiële ondersteuning

Het fonds rekent weliswaar een dossierkost van 25 euro en een deelname van 10% in de beheerkosten aan maar dat laatste bedrag zal voor woningen beperkt worden tot 500 EUR per aanvraag. De maximale tussenkomst is beperkt tot 200,000 euro voor woningen en tot 100,000 euro voor gebouwen met een andere functie dan wonen. Voor de eerste categorie van gebouwen geldt een franchise van 1,000 euro op de tegemoetkoming en voor de tweede categorie een franchise van 2,000 euro.

Ook wie in het verleden al op eigen kosten een sanering uitvoerde zal binnen diezelfde periode van drie jaar een aanvraag kunnen indienen met retroactiviteit.

Omdat het stookolietankfonds een federaal fonds is, moeten de 3 gewesten en de federale overheid allen hun akkoord geven, vooraleer het fonds van start kan gaan. Het Vlaams Gewest gaf al zijn goedkeuring en geschat wordt dat alle gewesten hun goedkeuring gegeven zullen hebben in de loop van de tweede helft van 2019.