Een recent arrest van het Hof van Cassatie zal ervoor zorgen dat de boete bij het niet naleven van de zogenaamde inhoudingsplicht verlaagt. Waarover gaat het?

De inhoudingsplicht verplicht opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die werk uitbesteden aan (onder)aannemers om na te gaan of die (onder)aannemers geen fiscale of sociale schulden hebben. Als dat wel het geval is dan moet er

  • in het geval van fiscale schulden 15% op de verschuldigde bedragen ingehouden worden en doorgestort worden naar de FOD Financiën,
  • in het geval van sociale schulden moet er 35% op de verschuldigde bedragen ingehouden worden en doorgestort worden naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Hoe controleren of  je (onder)aannemer openstaande schulden heeft?

Dat kan heel eenvoudig via de online toepassing "Check inhoudingsplicht". Door ingave van het ondernemingsnummer kan je meteen nagaan of je (onder)aannemer nog openstaande fiscale of sociale schulden heeft. Zelfs als je voor beide types schuld groen licht krijgt, vergeet dan niet om een attest af te drukken waarmee je je opzoeking achteraf kan staven en waarop ook een vervaldatum vermeld staat. Wil je je aannemer na die vervaldatum opnieuw betalen dan moet je eerst terug voormelde tool gebruiken om na te gaan of de inhoudingsplicht van toepassing is.

Wat als je de inhoudingsplicht niet naleeft

Stel dat je aannemer fiscale of sociale schulden heeft en –omdat je bovenstaande tool niet gebruikte- betaal je de facturen rechtstreeks aan je aannemer. In dat geval word je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die je aannemer heeft bij de overheid. In mensentaal: de overheid kan bij jou komen aankloppen om het geld dat je aannemer aan de overheid verschuldigd is, bij jou op te eisen. Het bedrag dat de overheid bij jou kan opeisen is wel beperkt tot het bedrag exclusief BTW dat je aan je aannemer betaalde, maar dit is niet alles want de overheid rekende steevast nog enkele "supplementen" aan.

Een voorbeeld. Bij het niet naleven van de inhoudingsplicht rekende de RSZ volgend bedrag aan de opdrachtgever aan:

  • 100% van het factuurbedrag; logisch want door het niet naleven van de inhoudingsplicht wordt je hoofdelijke aansprakelijkheid  ten belope van het factuurbedrag wel toegepast.
  • 35% van het bedrag dat je niet inhield van het factuurbedrag excl. btw.
  • bijslag of boete gelijk aan het bedrag dat ingehouden had moeten worden.

In een recent arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat de 35% opgelegd door de inhoudingsplicht een voorschot is op het bedrag waarvoor een opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is. De administratie heeft dan ook geen recht om bij het niet naleven van de inhoudingsplicht zowel het factuurbedrag als de 35% van de inhoudingsplicht aan te rekenen. In de toekomst wordt bij het niet naleven van de inhoudingsplicht voor sociale schulden dus volgend bedrag aangerekend:

  • 100% van het factuurbedrag;
  • bijslag of boete gelijk aan het bedrag dat ingehouden had moeten worden.

Vermoedelijk zal een zelfde aanpassing gelden bij het niet naleven van de inhoudingsplicht in geval van fiscale schulden.