Wie binnenkort geen bezwaar indient tijdens een openbaar onderzoek, zal in het verdere verloop van de vergunningsprocedure ook geen beroep kunnen aantekenen. Wie dus als belanghebbende derde tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar indient zal nadien geen administratief beroep kunnen instellen bij de deputatie en/of de Vlaamse Regering. Er zijn wel enkele uitzonderingsgevallen: wie kan aantonen dat hij tijdens het openbaar onderzoek verhinderd was of als de vergunningverlenende overheid na het openbaar onderzoek zaken verandert die niet duidelijk waren bij het openbaar onderzoek.

De aangepaste regelgeving moet o.a. ontwikkelaars meer rechtszekerheid bieden omdat onverwachte beroepen in latere stadia van de vergunningsprocedure uitgesloten worden. Door die wijziging wordt de correcte bekendmaking van het openbaar onderzoek erg belangrijk en daarin speelt de aanplakking van de gele affiches een belangrijke rol: je kan als burger moeilijk een bezwaar indienen als een nalatige bouwheer geen gele affiche zou aanplakken.

Sommige gemeenten sturen een ambtenaar ter plekke om te checken of de gele affiche correct uithangt, maar dat is geen wettelijke verplichting. Het is ook geen garantie dat de gele affiche gedurende de volledige verplichte periode uithangt. In dat verband is de gemeente Roeselare met een interessant proefproject gestart: ze schakelt de postbodes van BPost in voor het verifiëren van het uithangen van de gele affiches.

Op een recente parlementaire vraag liet minister Schauvliege verstaan dat ze geen voorstander is om een gestandaardiseerde manier van verificatie op te leggen aan de gemeenten. Dat heeft in het verleden alvast voor problemen gezorgd bij procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen waarbij de verklaring op erewoord door de bouwheer van het aanplakken van de gele affiche niet als afdoend werd bestempeld. Het wordt dus uitkijken naar rechtspraak in het kader van de nieuwe regeling om te zien of ook hier de niet gestandaardiseerde manier van verificatie roet in het eten kan gooien.