Een archeologienota moet opgesteld worden door een erkend archeoloog. Erkende archeologen worden aangeduid op basis van concrete erkenningsvoorwaarden zoals hun opleiding en relevante werkervaring:

 • Opleiding:
  • licentiaat of master in de Geschiedenis met specialisatie “in de Oudste tijden”, licentiaat of master in de “Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde” met specialisatie in de archeologie, licentiaat of master in de “Kunstwetenschappen en Archeologie” met specialisatie in de archeologie, licentiaat of master in de Archeologie
  • een opleiding hebben genoten over opgravingstechnieken en –methoden
 • Ervaring:
  • beschikken over een archeologische opgravingservaring van minimaal een jaar gedurende de vijf jaar die voorafgaan aan de datum van de aanvraag tot aanduiding
 • Overige:
  • beschikken over de geschikte infrastructuur en faciliteiten om vondsten tijdelijk te bewaren en tijdelijk op te slaan
  •   …

De lijst met erkende archeologen, zowel natuurlijke als rechtspersonen kan online geraadpleegd worden