Op 1 januari 2013 trad een nieuw Vlaams decreet met betrekking tot de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking:

  • Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na 1 januari 2013, moeten met rookmelders worden uitgerust. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden dient aangegeven te worden waar de rookmelders geplaatst worden.
  • Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 1 januari 2013 moeten uitgerust zijn met rookmelders op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten. Het bewijs moet aan het huurcontract gehecht worden. De wetgever voorziet voor huurwoningen een overgangsperiode afhankelijk van het bouwjaar. Voor private huurwoningen geldt het volgende:
    •  voor woningen gebouwd voor 1945 dienen de rookmelders geplaatst te worden uiterlijk binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van het decreet, dus voor 1 januari 2016,
    • voor woningen gebouwd vanaf 1945 dienen de rookmelders geplaatst te worden uiterlijk binnen de zes jaar na de inwerkingtreding van het decreet, dus voor 1 januari 2019.
    De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij. Voor sociale huurwoningen geldt een verschillend overgangsregime. Daar moeten rookmelders geïnstalleerd worden binnen de 1 à 4 jaar, afhankelijk van het bouwjaar.
Met  “woning” bedoelt men elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. Met "rookmelder" bedoelt men een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is.

Richtlijnen voor plaatsing

Richtlijnen voor de plaatsing en aankoop van rookmelders vindt u terug in dit overzicht van wonenenvlaanderen.be.

Wettelijke teksten

Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 wordt dan van kracht.