Sinds 2006 is er een verlaagd btw-tarief van toepassing op vervangende nieuwbouw –versta afbraak gevolgd door heropbouw- in stadsgebieden van 32 welbepaalde steden en gemeenten in België. De bedoeling van die maatregel is om de verkrotting in die omschreven stadsgebieden tegen te gaan. CD&V diende onlangs een wetsvoorstel in om de bestaande regeling aan te passen.

Uitbreiding naar gans België

Het beperkt geografisch toepassingsgebied van de huidige maatregel wordt als arbitrair ervaren. Zeker met het oog op de nood aan een hoger renovatieritme is zo’n beperking niet logisch. Het wetsvoorstel verruimt het toepassingsgebied van het verlaagd btw-tarief voor vervangende nieuwbouw naar gans België.

Nadruk op sociaal karakter

De huidige wetgeving maakt voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor vervangende nieuwbouw geen onderscheid wat betreft de grootte van de nieuwbouw of de kostprijs van het project. De nieuwe wetgeving beperkt het toepassingsgebied van het verlaagd btw-tarief tot projecten met een sociale doelstelling en doet dat door het opleggen van 2 voorwaarden:

  • Het verlaagd tarief geldt enkel voor de woning die uitsluitend wordt gebruikt als enige en eigen woning die wordt opgericht voor of wordt geleverd aan natuurlijke personen die er hun domicilie vestigen gedurende een periode van minstens 5 jaar en die de woning uitsluitend gebruiken als privéwoning. Nieuw is hier het aspect “eigen woning”, waardoor het sociaal karakter van de nieuwe wet versterkt wordt en het feit dat elk gebruik voor beroepsdoeleinden uitgesloten wordt.
  • De oppervlakte van de woning bedraagt maximaal 190 m2 in geval van een huis en maximaal 100 m2 in geval van een appartement.

Beide voorwaarden benadrukken de sociale doelstelling van het verlaagd btw-tarief en daardoor sluit het wetsvoorstel beter aan op de Europese regelgeving die stelt dat een verlaagd btw-tarief in de bouw moet kaderen in een sociaal beleid.

Ook van toepassing voor bouwpromotoren

In de actuele regeling voor vervangende nieuwbouw geldt de btw-tariefverlaging enkel als de bouwheer die “afbreekt”, ook de bouwheer is die “heropbouwt”, en dus niet als een bouwpromotor afbreekt, een woning heropbouwt en die woning vervolgens (al dan niet op plan) verkoopt.

Toch vonden bouwpromotoren ook al met de huidige wetgeving een achterpoortje maar eentje met nare gevolgen voor de particuliere koper die dan bijvoorbeeld niet langer beschermd wordt door de Wet Breyne.

Het wetsvoorstel staat de toepassing van het verlaagd btw-tarief nu ook toe wanneer de woning gebouwd wordt door een bouwpromotor, zolang aan de andere voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief voor vervangende nieuwbouw voldaan wordt.